วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภัยแล้งแม่สอด ส่อเค้ารุนแรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินสายจ่ายน้ำ-ขุดลอกคลอง ช่วยชาวบ้านแล้ว

ภัยแล้งแม่สอด ส่อเค้ารุนแรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินสายจ่ายน้ำ-ขุดลอกคลอง ช่วยชาวบ้านแล้ว
นายศุภกร จรูญวาณิชย์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) อำเภอแม่สอด แจ้งว่า พันเอกอภิวัฒน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ คาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา น้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอด เช่น แม่น้ำเมย ห้วยแม่สอด ห้วยแม่ละเมา ห้วยแม่ตาว อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด อ่างเก็บน้ำห้วยลึก น้ำมีปริมาณเหลือน้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สอด ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จึงได้จัดโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง "ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนองตอบนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กรณีเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นแนวทางเตรียมการป้องกัน และประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความร่วมมือทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม ในการปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้งให้กลับเข้าสู่ภาวะปรกติโดยเร็ว

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 กล่าวอีกว่า วันนี้ (10 มี.ค.58) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านหัวฝายและบ้านเอื้องดอย พร้อมกับขุดลอกคลองบ้านหัวฝาย เพื่อช่วยให้มีที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก คาดว่าหลังจากนี้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จะลดน้อยลง เพราะทุกหน่วย ทุกฝ่าย ได้ประสานความร่วมมือ และเตรียมแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเต็มกำลังแล้ว


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com