วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ระดับภูมิภาค วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

เวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ระดับภูมิภาค
วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 
กำหนดการ
เวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ระดับภูมิภาค
วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
-----------------------------
วันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   - ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. - พิธีเปิดโดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. - กิจกรรมสัมพันธ์ / แนะนำตัว  โดย วิทยากรพื้นที่
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - อุ่นเครื่อง / ระดมความคิด ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
                          ประเด็น บทบาทสื่อ / ผลกระทบของสื่อในพื้นที่โดย วิทยากรพื้นที่
๑๐.๓๐ – ๑๐.๓๕ น. - VTR กสทช.
๑๐.๓๕ – ๑๐.๔๐ น. - สรุปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดย ประธาน                    
                                                   อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
                                                   โทรทัศน์ (นางสุวรรณา จิตประภัสสร์)
๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๐ น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
                                                  ๑. สถานการณ์สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสื่อ /       
                                                  สื่อใหม่ / การหลอมรวมสื่อ) 
                          ๒. ผลกระทบของสื่อและสิทธิของผู้บริโภคในทุกมิติ 
                                                   ๓. แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และบทบาท    
                                                   ของ กสทช.
                                                   ดำเนินการอภิปรายโดย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน                
                                                   กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์ ใน กสทช. 
๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. - เปิดอภิปราย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสเพื่อรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์”
                                                  ๑. รู้ทันโฆษณา (อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการเกษตร)
                                                  ๒. รู้ทันรายการขายความเชื่อ 
                                                  ๓. รู้ทันโฆษณาแฝงและรายการเด็ก
                                                  ๔. รู้ทันความรุนแรงในละคร / ข่าว
                                                                                                       โดย อ.วีระพงษ์ ทวีศักดิ์
                                                   (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.           - สรุปการประชุม
                                                นำกระบวนการโดย คณะอนุกรรมการฯ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น                                 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. - กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
                                                                                                         โดย อ.วีระพงษ์ ทวีศักดิ์
วันที่ ๔ พฤศจิกายน. ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. - การระดมความคิดเห็น (๔ สถานี)
                                                  ๑. ในพื้นที่ของท่านมีปัญหารุนแรงด้านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อะไรบ้าง   
                                                  และปัญหานั้นๆ ส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใดบ้างและอย่างไร
                                                  ๒. ทำอย่างไรประชาชนและผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์จึงจะตื่นตัว  
                                                  เข้าใจในสิทธิของตน ช่วยกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อได้
                                                  ๓. ทำอย่างไรจึงจะสร้างกลุ่มเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์และเรียก           
                                                  ร้องสิทธิผ่านกลไกของ กสทช. และกลไกต่างๆ ได้
                                                  ๔. จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ให้เข้มแข็ง               
                                                   ได้อย่างไร
                                                   นำกระบวนการโดย นายประสาร มฤคพิทักษ์
                                          ดำเนินการในกลุ่มโดย คณะอนุกรรมการฯ / วิทยากรในพื้นที่
๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. - นำเสนอผลงานกลุ่ม (กลุ่มละ ๑๐ นาที)
๑๑.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. - แลกเปลี่ยนกลไกและกระบวนการเพิ่มพลังเครือข่ายผู้บริโภคสื่อฯ
                        - สรุปทิศทางการทำงานร่วมกัน
                                                                                 โดย คณะอนุกรรมการฯ
๑๒.๓๐ น. - ปิดการสัมมนา / รับประทานอาหารกลางวัน

-------------------------------------