วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สสจ.ตาก-เมียวดี เปิดโต๊ะหารือร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน

       ตาก-สาธารณสุขไทย -พม่า ประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข เตรียมพร้อมด้านสุขภาพรองรับ AEC
       
       นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมคณะได้ประชุมร่วมกับนายวินหน่าย หัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดเมียวดี และนายมิตติ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก เพื่อร่วมมือด้านสาธารณสุขและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี พ.ศ 2558
       
       นายแพทย์ปัจจุบันกล่าวว่า สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนให้เป็นไปตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับที่ 1 ที่เริ่มมาตั้งแต่พุทธศักราช 2550 และปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินงานของแผนแม่บทชายแดนฉบับที่ 2
       
       ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนที่บริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 และให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม “Myanmar- Thailand Collaboration Wokshop on Disease Sureillance, preventionnad Control at Border Areas” ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อปีที่แล้ว

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)