วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มอบอุปกรณ์ แก่ สถานีตำรวจทางหลวง จังหวัดตาก

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มอบอุปกรณ์ แก่ สถานีตำรวจทางหลวง จังหวัดตาก นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไม้งาม กล่าว่าความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ด้านความรู้ความชำนาญเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถต่อสู้ป้องกันตัวตามยุทธวิธีตำรวจ และความรู้กฎหมายที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2. ด้านขวัญและกำลังใจเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การพิจารณาความดีความชอบในระบบ คุณธรรม เงินเดือนที่ได้รับ และสวัสดิการที่ได้รับ 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะของหน่วยงานให้ใช้เพียงพอ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการนำไปใช้ ปฏิบัติหน้าที่และความทันสมัยของอุปกรณ์ 4. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ความพอใจในหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตำรวจในสังกัดมีความร่วมมือในการทำงานและมีการประสานงานกันดี มีกำลังพล เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการประสานงานกับตำรวจหน่วยอื่นได้ดี 5. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ร.บ.ทางหลวงอยู่ในระดับปานกลาง 6. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ประมวลกฎหมายอาญาอยู่ในระดับปานกลาง 7. กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันทางด้านอายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในกองตำรวจทางหลวง ขวัญและกำลังใจ และภูมิหลังด้านความ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงต่างกัน 8. กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันทางด้านอายุราชการ สถานภาพการสมรส รายได้ รวมของครอบครัว และภูมิหลังด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาต่างกัน ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นโสด ปฏิบัติงานในทางหลวง เนื่องจากต้องใช้เวลาปฏิบัติงานมาก ซึ่งบุคคลที่มีครอบครัวแล้วจะทำให้ไม่สะดวกในการ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมีการหมุนเวียน เพื่อให้ได้เปลี่ยน สภาพการทำงาน ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน และควรมีการให้ผลตอบแทน และขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานบนทางหลวง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อย่างสูงสุด


หนังสือพิมพ์บ้านเรา
 E-mail : pollarchar@hotmail.com  (ส่งข่าว)
Facebook / หนังสือพิมพ์บ้านเรา จังหวัดตาก
YadaDesign/ร้านญาดาดีไซน์ ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
อยู่เหนือเรือน จำจังหวัดตาก (ผู้ทำแบบส่งพิมพ์ / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์) หนังสือพิมพ์บ้านเรา
ผู้ดูแล Facebook / หนังสือพิมพ์บ้านเรา และเว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา http://newstak.blogspot.com/
รับทำเว็บบล็อก และ แฟนเพจเฟสบุ๊ค