วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เลือกตั้ง ส.อบจ.ตาก เขต 4 ใหม่


ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ตาก เขต 4 ใหม่
           
            ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากใหม่ภายใน 45 วัน
            นายกฤษณะ  จันทร์อินทร์  ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม  ครั้งที่  115/2555  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2555       สั่งให้มีการถอนชื่อ นายคมกฤษ  สาลี  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก        เขตเลือกตั้งที่  4  อำเภอเมืองตาก  ตามประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2555  เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  45 (3) (4) (6)  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 และสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  อำเภอเมืองตาก  เขตเลือกตั้งที่ 4 ใหม่  ภายใน  45  วัน         ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการประชุมครั้งที่ 60 / 2555  เมื่อวันที่    25  ตุลาคม  2555  กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันเสาร์ที่  1  ธันวาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 15.00  น.
            ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า  ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองตาก นั้น  จึงส่งผลให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมีการเปิดรับสมัคร  และเนื่องจากเป็นการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง