วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์

นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ กล่าวว่า
สืบเนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ได้ร่วมกันจัดทำโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ซึ่งกำหนดปลูกป่าระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 จำนวน 800 ล้านกล้า และในปี 2555 กำหนดปลูกป่า จำนวน 20 ล้านกล้า การปลูกป่าภายใต้โครงการนี้ ให้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้ยึดหลัก คำ 4 คำ คือ น้อมนำ ปฏิบัติ ป้องกัน และรักษา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการดำเนินโครงการ และให้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก การดูแลรักษา การใช้ประโยชน์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ประการแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ประการที่สอง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศประการสุดท้าย เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป้าหมายพื้นที่การปลูกป่าของจังหวัดตาก ในปี 2555 จำนวน 2,000 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 400,000 กล้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำวัง  ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา พบพระ และวังเจ้า ซึ่งทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศที่มีการปลูกป่าตามโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันที่   8  สิงหาคม  2555 สำหรับพื้นที่การปลูกป่าของอำเภอวังเจ้า  ในวันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ บ้านวังตำลึง  หมู่ที่ 5 ตำบลนาโบสถ์  อำเภอวังเจ้า  ประกอบด้วย สะเดา สัก ตะแบก ยางนา แดง พยุง เป็นต้น

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
ใช้งานได้เหมือนเว็บไซด์ทั่วไปครับ