วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองตาก

 เทศบาลเมืองตาก...เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 26 กรกฏาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 32 คน

เทศบาลเมืองตาก...เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่


>>>>> ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรกว่า ๑๙ ล้านครัวเรือน ซึ่งมีถึง ๑๕ ล้านครัวเรือนจากจำนวนนี้ ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นของตนเองและยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์น้อย กอปรกับในปีนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน จัดทำโครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Amazing PC ขึ้น โดยความร่วมมือจาก สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณธกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะและถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยการจัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ และโรงเรียนเทศบาลสายประทีป เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั้ง ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ สืบค้นข้อมูลและใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้ เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงวิธีการดูแล รักษา แก้ปัญหา คัดเลือก หาซื้อและประกอบอุปกรณ์ไอทีได้ด้วยตัวเอง เกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

>>>>> ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ นายประทุม มูลมา รองนายกเทศมนตรีเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ร่วมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการจัดอบรมเป็นจำนวนมาก... 

อัญชลิกา/ข่าว
เกศริน/ภาพประกอบ