วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบจ.ตาก ร่วมงานส่งเสริมเทศกาลวิสาขบูชาโลก


อบจ.ตาก ร่วมงานส่งเสริมเทศกาลวิสาขบูชาโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสีตลาราม(น้ำหัก) อำเภอเมืองตาก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฉลองพุทธยันตี
นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า จากการที่จังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธยันตี และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวนที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสีตลาราม(น้ำหัก) อำเภอเมืองตาก และในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พร้อมนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทุกส่วนราชการ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ทำวัตรเย็น เจริญจิต ภาวนา ไปพร้อมๆกับส่วนราชอื่นๆเช่น วัฒนธรรมจังหวัดตาก เกษตรจังหวัดตาก ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตาก จัดหางานจังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากจำนวน ๔ ชุมชนและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตากจำนวน ๒ แห่ง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คน


สมชาย / ข่าว