วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนผดุงปัญญาตาก

กิจกรรมโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
    ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 9
จ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก,  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบชัยกลการตาก   ได้จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนผดุงปัญญา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 
โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ให้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดการประชุมครู 100 % การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่ 21 พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  วันที่ 10 มิถุนายน  2555  ได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่หลายท่าน โดย เฉพาะท่านดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ท่านกล่าวว่าประทับใจ


             กาชาดจังหวัดตากรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนผดุงปัญญา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555  มีนักเรียนและคณะครูร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ประมาณ 190 คน


โรงเรียนผดุงปัญญา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และเป็นการส่งเสริมประเพณีไทยอันงดงาม