วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดร.ฝอ นำ"นครแม่สอด" โมเดล ประเทศไทย เมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดน รับ AEC


ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก

สกู๊ปพิเศษ  ดร.ฝอ นำ"นครแม่สอด"   โมเดล ประเทศไทย  เมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดน รับ AEC ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงการที่เขตเทศบาลนครแม่สอด   และพื้นที่ อ.แม่สอด-อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ จ.ตาก ได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและใช้เป็นโมเดลโครงการนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย บนเส้นทางสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor –EWEC   และประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งในฐานะนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และผู้บริหารท้องถิ่นในยุค AEC ได้เตรียมยุทธศาสตร์ การบริหารงาน ว่าภายหลัง นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่หรือ ครม.สัญจร ที่  จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา  ครม.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ...ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบพิจารณาแล้วตามขั้นตอนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงเร่งดำเนินการออกกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร่งด่วน เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็น คือ 1.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78(3) บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะนโยบายด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเองได้ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบกับ มาตรา 289 วรรค 9  ซึ่งบัญญัติให้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง จึงสมควรสนับสนุนให้พื้นที่ในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลท่าสายลวด จังหวัดตาก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถพัฒนาให้เป็นฐานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน และนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง ประกอบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะจัดตั้งเขตพิเศษ โดยให้นครแม่สอดเป็นแห่งแรกที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจแม่สอด อีกทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... มีเนื้อหาในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนขึ้นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการการพัฒนายั่งยืน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องมีกลไกลขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดสามารถพัฒนาพื้นที่ขึ้นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีได้กรอบอาเซียน 3. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ...กำหนดบทนิยามคำว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหมายความว่า พื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งหรือหลายแห่งที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการค้าสินค้าหรือบริการ หรือการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window   สภาพพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอดในปัจจุบัน ไม่มีพื้นที่ติดต่อบริเวณพรมแดน จึงจำเป็นต้อง จัดตั้งนครแม่สอดขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ... 4. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ... มาตรา ๗๘ บัญญัติให้มีอำนาจพิเศษ เมื่อนครแม่สอดมีความพร้อมและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้นครแม่สอดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน  การทำงานของคนต่างด้าว การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, คนเข้าเมือง, ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์, การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การผังเมือง, โรงงาน, การจราจรทางบก, การขนส่งทางบกในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์ จะทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอดได้เกิดการบูรณาการร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะ one stop service ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการในพื้นที่เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 5. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุมัติ อนุญาต หรือพิจารณาของเทศบาลนครแม่สอดตามอำนาจพิเศษ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อ ๔ และรายได้ตามหมวด ๖ แห่ง ร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ... มีจำนวนมากเพียงพอที่นครแม่สอดจะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความจำเป็นของชุมชนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดำเนินการ และพร้อมรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มรูปแบบต่อไป6. หน่วยงานรับผิดชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง หน่วยงาน(ราชการส่วนกลาง,ราชการ ส่วนภูมิภาค,ราชการส่วนท้องถิ่น,รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง เป็นผู้จัดทำร่างแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ มีความรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งเทศบาลนครแม่สอดมีความประสงค์จะรับผิดชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จึงได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการนำเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลว.๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  โดยการแนะนำและเห็นชอบจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมาก จะเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดการแข่งขันการลงทุนในพื้นที่ให้มีความสามารถในการแข่งขันการตลาดภายนอกได้ 8. ในการประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ..... จากหลักการของร่างระเบียบดังกล่าว เป็นการกระจายอำนาจในลักษณะการปกครองรูปแบบใหม่ โดยให้ส่วนกลางทำงานกับท้องถิ่นโดยตรงในทุกมิติ เช่นการปกครอง การจัดทำแผนแม่บท(แผนปฎิบัติการ) การมอบอำนาจ หน้าที่ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการออกกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีเอกภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ความคล่องตัวของนักลงทุน ในลักษณะ OSS (One Stop Service) จะเห็นได้ว่าหลักการบริหารจัดการแบบรัฐบาลสู่ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งมีอยู่หลายประเทศที่ประสานงานโดยตรงกับรัฐบาล เช่น จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี เป็นต้น ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล  โดยเฉพาะความสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศ และคิดว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจะเป็นตัวอย่าง(Model) ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด สู่ประชาคมอาเซียน และการค้าเสรีในปี ๒๕๕๘    9.  จากร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เมื่อกำหนดพื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว มีความจำเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ส่วนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ดังนั้น การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและไม่เป็นการซ้ำซ้อน แต่อย่างใดและ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  เป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ มีการพัฒนาที่เร็วขึ้น
โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน , เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ      สำหรับการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท  และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกขั้นตอน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในกรณีร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ... ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13 มีนาคม 2555 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ... ไปพิจารณา โดยให้หารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้น ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอดจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นการลงทุน การค้าขายชายแดน มีเอกภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แบบมีคุณภาพทั้งประชาชนเยาวชน และประเทศไทย เพื่อให้เป็นโมเดลนำร่องเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดน รับ AEC เพราะ มีศักยภาพของท้องถิ่น นครแม่สอดที่มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี อ.แม่สอด มีตัวเลขจากด่านศุลกากรแม่สอดคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีมูลค่าสูงกว่า 35,000-40,000 ล้านบาท และจะทะลุไปนับแสนล้านบาท เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  ในปี 2558  โดยามูลค่าการค้าชายแดนจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่หยุด  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  หรือ นายกฝอ  อยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นมายาวนานตั้งแต่ปี 2533  เริ่มตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล- รองประธานสภาฯ-เทศมนตรีและนายกเทศมนตรี ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จึงหมายมั่นปั้นมือให้นครแม่สอด ถูกยกฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษ นครแม่สอด”  เพื่อรองรับการค้าการลงทุนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนเข้าสู่  AEC    พร้อมกันนี้ได้จัดการเรียน-การสอน ด้านภาษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนและบุคลากรของเทศบาลจะต้องพูดให้ได้อย่างน้อย 4 ภาษา คือไทย-อังกฤษ-พม่า-จีน เพื่อให้สอดรับกับการที่ นครแม่สอดอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor –EWEC  ที่จะเชื่อมต่อตั้งแต่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม-ลาว-จ.มุกดาหาร-จ.ขอนแก่น-จ.แพร่-จ.พิษณุโลก-จ.สุโขทัย-อ.แม่สอด จ.ตาก- เข้าสู่ จ.เมียวดี ประเทศพม่า-จีน และเชื่อต่อไปยังประเทศอินเดีย ตะวันออกกลางมุ่งสู่ยุโรป การคร่ำหวอดเป็นผู้นำ-ผู้บริหารท้องถิ่นของ  ดร.ฝอ  เป็นเวลากว่า 22 ปี เห็นพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงมองเห็นปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเติบโตไม่คล่องตัวอย่างที่ควรจะเป็น และเมื่อเปรียบเทียบกับพม่ายิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความล่าช้า โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายท้องถิ่นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จึงผลักดันให้กฎหมายพิเศษบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดร.นายกฝอ  ผู้นำท้องถิ่นแห่งยุค 2013 กล่าวว่า ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้เห็นพ้องต้องกันว่า อ.แม่สอด ควรมีกฎหมายปกครองตนเอง เพราะแม่สอดถือเป็นเมืองแห่งประตูการค้าในระดับศูนย์กลางภูมิภาคเอเชีย ทั้งทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งของประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา จึงมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว-การค้าการลงทุน-การท่องเที่ยวระหว่างประเทศผมอยากให้ อ.แม่สอด อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ได้เลย เป็นวันสต็อปเซอร์วิส ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและการลงทุนของนักธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงด้านแรงงานต่างด้าว จะได้มีการจัดเข้าสู่ระบบและจัดทำเป็นฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการประกาศใช้จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 2 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท"  ดร.นายกฝอ กล่าว ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยังพูดถึงร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เมื่อกำหนดพื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว มีความจำเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ส่วนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ดังนั้น การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด”  จึงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและไม่เป็นการซ้ำซ้อนแต่อย่างใด เพราะ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ มีการพัฒนาที่เร็วขึ้น โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท  และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกขั้นตอน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจากหลักการของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... เป็นการกระจายอำนาจในลักษณะการปกครองรูปแบบใหม่  โดยให้ส่วนกลางทำงานกับท้องถิ่นโดยตรงในทุกมิติ เช่นการปกครอง การจัดทำแผนแม่บท(แผนปฎิบัติการ) การมอบอำนาจ หน้าที่ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการออกกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีเอกภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และนักลงทุน ในลักษณะ OSS (One Stop Service) จะเห็นได้ว่าหลักการบริหารจัดการแบบรัฐบาลสู่ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งมีอยู่หลายประเทศที่ประสานงานโดยตรงกับรัฐบาล เช่น จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี เป็นต้น ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล  โดยเฉพาะความสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศ และแนวคิดในการ จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจะเป็นตัวอย่าง(Model) ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด”  ประกอบกับ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ...... เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการค้าบริเวณพรมแดน และการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการการพัฒนายั่งยืน  ประวัติ โดยย่อของดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เกิด 18 สิงหาคม 2500  จบการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ปริญญาโทยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิต ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา สมรสกับนางสุรัสวดี ชินสรนันท์  มีบุตรชาย 4 คน เริ่มทำงานการเมืองครั้งแรกเมื่อปี 2533 เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอด เป็นรองประธานสภาเทศบาลและเป็น เทศมนตรีตำบลแม่สอด ในปี 2535 จากนั้น ในปี 2537 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกเทศมนตรี จนถึงปี 2544 เป็นผ็นำการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สอด ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จนในปี 2553 เป็นผู้ยกฐานะเทศบาลนครแม่สอด จากนั้น ได้เป็นผู้ให้ นครแม่สอดเป็นเขตการปกครองท้องถิ่นพิเศษ นครแม่สอดควบคู่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
////////////////////


ญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
http://takstudio.blogspot.com