วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

ละครเวทีสะท้อนปัญหาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครบครัว จังหวัดตาก มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตาก จัดโครงการกิจกรรมละครเวทีสะท้อนปัญหาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เทศบาลเมืองตาก โดยจัดการแสดงละครเวที และกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดแสดงละครเวที ณ กาดนั่งยองคล้องย่าม ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศเชิงบวก มีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อ เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถพูดคุย ปรึกษาปัญหากับพ่อแม่ได้ เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อไป...