วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข่าวจังหวัดตากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดตาก ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม


นายเชาวลิต เมืองสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือมอบรางวัลให้กับ นักเรียน ในโครงการ เดินรนรงค์และส่งเสริมกีฬาป้องกันยาเสพติดนายเนตร ชื่นหมี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลหนองบัวเหนือร่วมกับ ชาวบ้านปลูกป่าชุมชน ณ บ้านหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอเมืองตากเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตากจังหวัดตากกล่าวรายงาน
นายใชยเดช แก้วประดิษฐ์ นายกทต.หนองบัวใต้อำเภอเมืองตากให้การต้อนรับ


นายสุทัศน์ ครองเกสร สมาขิกเทศบาลเมืองตากเขต 3 เข้าร่วมการประชุมสภา
เทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก


นายเนตร ชื่นหมี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลหนองบัวเหนือนำชาวบ้าน 300 คนปรับภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้านหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ พระชนพรรษา ่80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้วาราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ tak it job fair ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นางจงดี มีแต้ม จัดหางานกล่าวรายงานนายสุขาติ แผ่นเงิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก แรงงานจังหวัดตาก ประกันสังคมจังหวัดตากให้เกี่ยรติร่วมงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) จัดทำโครงการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก ที่ ๑-๑๕ ปฏิบัติงานจัดทำฝายถาวร ฝาย กึ่งฟถาวร และเพาะชำกล้ำม้
นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องปรุมเทศสบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี่นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดตากกล่าวรายงาน นายไชเดชแก้วประดิษฐ์ นายก ทต.หนองบัวใต้อำเภอเมืองตาก ให้การต้อนรับ