วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดตาก
จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อปลูกฝั่งและพัฒนาให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งของและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทำป้าย/ถ่ายภาพ โทร. 0994535966 YadaDesign