วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

พีดีไอมอบทุนการศึกษาเยาวชนจ.ตาก 220 ทุน มูลค่ารวม 469,000 บาท

พีดีไอมอบทุนการศึกษาเยาวชนจ.ตาก  220  ทุน มูลค่ารวม 469,000 บาท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ สนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนจังหวัดตากต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดตากที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 220 ทุน จาก 27 สถาบันการศึกษาในจังหวัดตาก มูลค่ารวม 469,000  บาท   การมอบทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีทุนคาเรล วินค์ ผาแดง ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีโดยไม่มีข้อผูกพัน รวมทั้งทุนเยาวชนดีเด่นผาแดง ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับคณะครูอาจารย์พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความประพฤติดีเด่น มีผลการเรียนดี มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน โดยปีนี้มีเยาวชนดีเด่นผาแดง จำนวน 9 คน
ทำป้าย/ถ่ายภาพ/ลงข่าวประชาสัมพันธ์
โทร.0994535966
ไอดีไลน์ : takstudio
อีเมล : pollarchar@hotmail.com
pollarchar@gmail.com