วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เชิญประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

เชิญประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
เชิญประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

เชิญประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายละเอียดวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่  1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          1.1นายกชมรมคนพิการจังหวัดตาก ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่  2เรื่องรับรอง
          2.1รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557
          2.2รับรองงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2557
ระเบียบวาระที่  3เรื่องเพื่อทราบ
          3.1สรุปกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมงานต่างๆ ของคณะกรรมการ ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2557 (บางส่วน)
          3.2ความเคลื่อนไหวด้านสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
          3.3ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม ในจังหวัดตาก
          3.4การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่  4เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่  5ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก
ระเบียบวาระที่  6เรื่องอื่นๆ
          ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยตรงของสมาชิก กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง