วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมสามัญประจำปี 2557

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมสามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2557 - 2559
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมสามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2555 - 2557 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิก พร้อมด้วยที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2557 - 2559 โดยที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงศ์  ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2557 - 2559 ต่ออีก 1 วาระ ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ของคณะกรรมการ ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก แต่งตั้งตามที่เห็นสมควร ซึ่งคาดว่าจะประกาศรายชื่อคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ ในเร็วๆ นี้