วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดร.นายกฝอ ลงพื้นที่ลุยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน หลัง ฝนตกหนัก

ดร.นายกฝอ ลงพื้นที่ลุยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน หลัง ฝนตกหนัก

จากการได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ในช่วง ที่ผ่านมา และบางจุดในเขตเทศบาลได้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี เช่น ว่าที่ ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร หรือ รองเสริฐ -นายกรรณ กัณฑ์นิล-นายอำนาจ นันทหาร หรือรองหน่อง รองนายกเทศมนตรี-นายณัธนัย ชินสรนันท์ หรือเลขาบาส เลขานุการนายกเทศมนตรี -นายสุวิทย์ คามณีวงศ์ หรืออะเบ เลขาฯ-นายอำนาจ ยุวพันธุ์ ป.อ้วน ที่ปรึกษา และนายกุล เครือวีระ หรือประธานเบิ้ม ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด-นายศุภกร แสงราช หรือรองเค รองประธานสภา และ สมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)นครแม่สอด ทุกคน ได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนและ ดร.นายกฝอ ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่างและกองช่างสุขา-กองสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ เร่งปฎิบัติการดูแล-ช่วยเหลือ ประชาชน ในจุดที่เกิดน้ำท่วมขัง จากกระแสน้ำที่ฝนได้ตกอย่างหนัก ซึ่ง ทาง ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ลงพื้นที่และดูแลประชาชนอย่างใก้ลชิดทั้ง 20 ชุมชน และสามารถ ระบายน้ำ ในการนำเครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ๋มาเร่ง สูบ น้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขัง มากเพื่อเร่งระบายออกอย่าง ทันทีและรวดเร็ว ไม่ให้เกิดการท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่ง ดร.นายกฝอ -และทีมงานฝ่ายบริหาร รวมทั้ง สมาชิกนครแม่สอด ทุกคน จึงทำงานเป็นที่ถูกใจประชาชน และทำงานแบบใก้ลชิดถึงลูกถึงปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ ยังได้สั่งการให้ทุกกองงานและ สำนักงานปลัดนายกเทศมนตรี ได้เตรียมความพร้อม และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์-เวชภัณฑ์ต่างๆ หากพบมีประชาชนเจ็บป่วยจากการเป็นไข้ ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเตรียมถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ได้ทันที หากได้รับการร้องขอ ซึ่งในช่วงที่ในตกหนัก ในครั้งนี้ ดร.นายกฝอ พร้อมทีมงานบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด(สท.)ทุกคน ได้ลงพื้นที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนตามชุมชนอย่างใก้ลชิด ทันเหตุการณ์และทำให้ประชาชนมีความสุข แบบทันที ไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนและประชาชนทีมข่าวการเมืองแม่สอด : รายงาน
Post By ญาดาดีไซน์ ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด