วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปฏิบัติธรรมฉลองสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ปฏิบัติธรรมฉลองสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา
ครบ ๑๐๐ ปี(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
--------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอนุกรรมการบริหารโบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมชาวพุทธจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาฉลองสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริรายก มีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) ณ ลานปฏิบัติธรรมโบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
นายสมชาย เนื่องชัง เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารโบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว แจ้งว่า คณะอนุกรรมการบริหารโบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ร่วมกับ ชมรมชาวพุทธจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ จัดโครงการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาประจำปีและปีนี้เป็นปีที่ ๙ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจในการฟังธรรม นั่งสมาธิ และสวดมนต์ ได้ปฏิบัติศาสนกิจของตนในปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) คณะอนุกรรมการบริหารโบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้วและชมรมชาวพุทธจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จัดให้มีการปฏิบัติธรรมฉลองสมเด็จพระญาณสังวรฯมีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปีในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือนโดยจัดทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.ไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๓ ครั้ง จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมได้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมที่โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้วทุกวันอาทิตย์โดยพร้อมเพียงกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข่าวโดย : สมชาย