วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชุมการดำเนินโครงการต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

ประชุมการดำเนินโครงการต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ นันทหาร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมประชุมดำเนินโครงการต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยได้ประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือประสานความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ องค์กรเอกชน (NGOs) ในการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ฯ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม(ชั้น 2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก